Το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων συνεδριάζει κάθε τρεις περίπου μήνες.

Από τον Οκτώβριο 2010 το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων έχει προβεί σε αναβάθμιση των υπηρεσιών του, όπως συνοψίζονται πιο κάτω, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων της Κύπρου:

  • Αγορά υπηρεσιών για γραμματειακή υποστήριξη
  • Αποτελεσματικότερες διαδικασίες επικοινωνίας με τους εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους, ταξινόμηση αρχείου Συμβουλίου και περαιτέρω απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για ευκολία των εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων
  • Προγραμματισμό για επιχορήγηση συμμετοχής των εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου
  • Ενημέρωση ιστοσελίδας Συμβουλίου και προσθήκη χρήσιμου υλικού (π.χ. Συχνές Ερωτήσεις)

Στόχος του Συμβουλίου Εγγραφής είναι η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων με γνώμονα πάντοτε τις διαδικασίες που απαιτεί η νομοθεσία που το διέπει. Το Συμβούλιο Εγγραφής είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις.

Σ’ αυτό το στάδιο το Συμβούλιο Εγγραφής είναι καταχωρημένο στο σύστημα IMI και υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με Αρμόδιες Αρχές κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα των αιτητών.

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων συμμετείχε σε συνεδρίες και ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση του Συμβουλίου και την Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Επίσης, Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου Προγραμματισμού με θέμα την Οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις Υπηρεσίες.

Σαν Αρμόδια Αρχή για την Εγγραφή και Αδειοδότηση των Λογοπαθολόγων στην Κύπρο το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων συμμετείχε σε εκπαιδευτικά συνέδρια εξοικείωσης με το Σύστημα Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς IMI για την ανταλλαγή πληροφοριών με Αρμόδιες Αρχές των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα την Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει ψηφιστεί Ο Περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος του 2008 , τον οποίο μπορείτε να μελετήσετε στην Κατηγορία «Νόμοι».