• Πού μπορεί κάποιος να σπουδάσει για να πάρει ένα αναγνωρισμένο πτυχίο στη Λογοθεραπεία;

  Σπουδές στη λογοθεραπεία μπορούν να γίνουν στη Κύπρο και στο εξωτερικό. Είναι άκρας σημασίας το πρόγραμμα σπουδών να είναι αναγνωρισμένο από τα αρμόδια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά σώματα της χώρας σπουδών, ώστε να επιτρέπει στον απόφοιτο την άσκηση του επαγγέλματος μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. Στην Κύπρο τα αρμόδιο σώμα αναγνώρισης τίτλων σπουδών είναι το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., info@kysats.ac.cy, http://www.kysats.ac.cy/).
 • Πού μπορεί να εργαστεί ένας λογοπαθολόγος με την ολοκλήρωση του πτυχίου του στη Λογοθεραπεία;

  Οι λογοπαθολόγοι στην Κύπρο απασχολούνται στο δημόσιο (Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας), απασχολούνται σε κοινωφελείς οργανισμούς/ιδρύματα ή εργάζονται ιδιωτικά.
 • Τι χρειάζεται κάποιος για να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του λογοπαθολόγου στην Κύπρο;

  Για να ασκεί κάποιος νόμιμα το επάγγελμα του λογοπαθολόγου στη Κύπρο θα πρέπει να πληρεί τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου. Όλοι ανεξαιρέτως οι λογοπαθολόγοι πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό εγγραφής, με το οποίο αυτόματα καταχωρούνται στο Μητρώο Λογοπαθολόγων. Επιπρόσθετα, οι λογοπαθολόγοι που ιδιωτεύουν χρειάζονται έγκυρη ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Τι χαρτιά χρειάζεται να προσκομίσει κάποιος για να εγγραφεί στο Μητρώο Λογοπαθολόγων;

  Πιστοποιημένα αντίγραφα πτυχίων, αναλυτική κατάσταση μαθημάτων (transcript), πιστοποίηση προσόντων από ΚΥΣΑΤΣ ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη χώρα απόκτησης του πτυχίου/προσόντων, ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Από την ημέρα που θα στείλω την αίτησή μου για εγγραφή στο Μητρώο πόσο καιρό παίρνει για να εγκριθώ;

  Η αίτηση σας θα αξιολογηθεί και δυνατό να εγκριθεί στην επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου, το οποίο συνεδριάζει περίπου κάθε τρεις μήνες.
 • Μπορεί να κάνει ο αιτητής την πληρωμή για το πιστοποιητικό εγγραφής μαζί με την αίτησή του;

  Όχι. Η πληρωμή γίνεται μετά από την εξέταση της αίτησης. Όταν η αίτηση εγκριθεί, τότε μπορεί να γίνει η πληρωμή και η παραλαβή του πιστοποιητικού εγγραφής.
 • Πώς μπορεί να γίνει η πληρωμή για το πιστοποιητικό εγγραφής;

  Αφού μια αίτηση εγκριθεί από το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου, ο υποψήφιος μπορεί να πληρώσει μέσω τραπέζης στον τραπεζικό λογαριασμό του Συμβουλίου Εγγραφής, όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής.
 • Τι είναι το πιστοποιητικό εγγραφής και ποια η διαφορά από την άδεια άσκησης επαγγέλματος;

  Το πιστοποιητικό εγγραφής αφορά την εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου. Όλοι ενεξαιρέτως οι λογοπαθολόγοι που ασκούν το επάγγελμα στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι λογοπαθολόγοι. Η διαδικασία αίτησης, εγγραφής και έκδοσης του πιστοποιητικού από το Συμβούλιο Εγγραφής γίνεται μία φορά. Ο κάθε εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος οφείλει να ασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με την νομοθεσία και τον Κώδικα Δεοντολογίας (βλέπε την ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εγγραφής και του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων για τα σχετικά). Η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος εκδίδεται ετήσια στα άτομα τα οποία έχουν εγκριθεί απο το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων και επιπρόσθετα έχουν καταβάλει το ετήσιο τέλος για την άδεια. Η κατοχή έγκυρης άδειας επιβάλλεται από την Κυπριακή Δημοκρατία για όλους ανεξαιρέτως τους λογοπαθολόγους που ασκούν το επάγγελμα ιδιωτικά είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση. Η Άδεια θα πρέπει να είναι αναρτημένη στον χώρο εργασίας και να είναι ορατή στους πελάτες/ασθενείς.
 • Αν πληρώσει κάποιος για την άδεια άσκησης επαγγέλματος το Νοέμβριο θα πρέπει να την ανανεώσει πάλι τον Ιανουάριο του επόμενου χρόνου;

  Ναι. Οι άδειες ανανεώνονται κάθε Ιανουάριο και η διάρκεια τους είναι για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
 • Τι πλεονεκτήματα έχει κάποιος όταν διατηρεί την ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;

  Με βάση τη νομοθεσία, όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιώτες λογοπαθολόγοι πρέπει να κατέχουν έγκυρη ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να ασκούν το επάγγελμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όσοι ιδιώτες λογοπαθολόγοι δεν κατέχουν έγκυρη ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είναι ένοχοι αδικήματος όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 (4). Ο ενημερωμένος κατάλογος με τα ονόματα των επαγγελματίων Λογοπαθολόγων είναι αναρτημένος στις ιστοσελίδες του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων και του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου. Ταυτόχρονα οι κατάλογοι αυτοί δίδονται σε Ιδρύματα, όπως για παράδειγμα το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος το οποίο καλύπτει τα έξοδα λογοθεραπείας όταν αυτά παρέχονται από αδειούχους λογοπαθολόγους.
 • Ποια τα αίτια απόρριψης αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων;

  Το Συμβούλιο εξετάζει την κάθε αίτηση ξεχωριστά και σε περίπτωση που μία αίτηση δεν εγκριθεί τότε αποστέλλεται γραπτή απάντηση στον αιτητή όπου συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες για τους λόγους που δεν εγκρίθηκε. Συχνά αίτια απόρριψης είναι η προσκόμιση μη πιστοποιημένων πτυχίων, ελλιπή στοιχεία, ή η προσκόμιση πτυχίων από μη αναγνωρισμένα ιδρύματα/προγράμματα σπουδών.
 • Αν κάποιος γνωρίζει ενα άτομο το οποίο ασκεί το επάγγελμα του Λογοπαθολόγου ιδιωτικά, χωρίς να κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής ή χωρίς να έχει ανανεωμένη την ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος, τι πρέπει να κάνει / να εισηγηθεί;

  Θα πρέπει να κάνει γραπτή καταγγελία στο Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου ή στο Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου ώστε να γίνει η σχετική διερεύνηση.