Σημαντική Ανακοίνωση για την Εγγραφή:

Σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021, όπου δύναται η προσκόμιση Βεβαίωσης/ Πιστοποίησης  Ολοκλήρωσης των ωρών Κλινικής/Πρακτικής Άσκησης από το Πανεπιστήμιο ή και προσκόμισης του Οδηγού Σπουδών που να αποδυκνύει τις ώρες ολοκλήρωσης, παρακαλώ να στέλνεται το πρωτότυπο σχετικό αποδεικτικό μαζί με την Αίτηση Εγγραφής.