Εγγεγραμμένοι Ιδιώτες Λογοπαθολόγοι
Οι εγγεγραμμένοι ιδιώτες λογοπαθολόγοι, έχουν υποχρέωση βάση τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο 136(Ι)/2001/Μέρος IV/ άρθρο 9(1) να ανανεώνουν την ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η ετήσια άδεια επαγγέλματος ισχύει από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου του κάθε έτους. Συνεπώς, όλοι οι εγγεγραμμένοι λογοπαθολόγοι που ασκούν το επάγγελμα εκτός του δημοσίου, πρέπει να έχουν έγκυρη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Σε αντίθετη περίπτωση είναι ένοχοι αδικήματος. 

Ο πιο κάτω κατάλογος, ο οποίος ενημερώνεται κάθε 6 μήνες, περιέχει τους ιδιώτες εγγεγραμμένους λογοπαθολόγους, οι οποίοι κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος για το 2020. Ο οποιοσδήποτε ιδιώτης λογοπαθολόγος δεν κατέχει έγκυρη άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι ένοχος αδικήματος.