ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο, για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Λογοπαθολόγου / Λογοθεραπευτή απαιτείται η εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Λογοπαθολόγων Κύπρου.
Στο άρθρο 6 του Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμου του 2001 αναφέρονται τα Προσόντα που πρέπει να κατέχει κάποιος για την εγγραφή του στο Μητρώο.

Σύμφωνα με το εδάφιο γ’ του άρθρου 6 ο αιτητής πρέπει να «κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα λογοπαθολόγου ή λογοθεραπευτή ή λογοπεδικού το οποίο αναγνωρίστηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών».
Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους να εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Ισοτιμίας του Πτυχίου τους από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
Παράλληλα η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, μπορεί να συμπληρώνεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η και να στέλνεται στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση, ώστε η αίτηση να παίρνει σειρά για να εξεταστεί . Όλα τα αντίγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση πρέπει να είναι πιστοποιημένα (Πιστό αντίγραφο του πρωτότυπου)

Δεν χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή σε αυτό το στάδιο εξέτασης της αίτησης.
Με την παραλαβή της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, αποστέλλεται άμεσα μέσω τηλεφωνικού μηνύματος επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης και ακολουθεί ενημέρωση του αιτητή για τυχόν στοιχεία/έντυπα που υπολείπονται από την αίτηση.
Η αιτήσεις εξετάζονται στις συνεδρίες του Συμβουλίου Εγγραφής, οι οποίες γίνονται κάθε τρεις περίπου μήνες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Λογοπαθολόγων θα πρέπει να αποστέλλονται στη Διεύθυνση:
Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων
Τ.Θ.16138 2086 Λευκωσία

Σε περιπτώσεις Αιτητών – Πολιτών από χώρες της Ε.Ε, ακολουθούνται ειδικές διαδικασίες σύμφωνα με τον Εναρμονιστικό Νόμο 31(Ι)/2008 για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ). Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως αποτείνονται στο Συμβούλιο για περαιτέρω πληροφορίες.

ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Όταν η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο εγκριθεί, τότε θα πρέπει να πληρωθεί το τέλος εγγραφής που ανέρχεται στα €51.26 για την έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής. (Σύμφωνα με το άρθρο 4(1) των Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κανονισμών του 2005)

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής συνιστά τη μοναδική απόδειξη ότι ο επαγγελματίας είναι Λογοπαθολόγος, εγγεγραμμένος από το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου.

Το Πιστοποιητικό αποστέλλεται αφού γίνει η κατάθεση των €51.26 στο λογαριασμό του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων με αριθμό 121- 01- 346304- 01 στην Ελληνική Τράπεζα αποσταλεί η απόδειξη πληρωμής στη διεύθυνση:
Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων, Τ.Θ.16138 2086 Λευκωσία. Εάν η απόδειξη πληρωμής δεν μπορεί να σταλεί ταχυδρομικώς, τότε μπορεί να γίνει ενημέρωση πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@strc.org.cy. Μόλις γίνει ενημέρωση για την πληρωμή τότε θα ετοιμάζεται και θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς το Πιστοποιητικό Εγγραφής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν γίνεται η κατάθεση να ζητείται από τον/την ταμία να γράφεται το όνομά του εγγεγραμμένου Λογοπαθολόγου ολογράφως δίπλα στο πεδίο «Λεπτομέρειες».

Σημαντική Ανακοίνωση για την Εγγραφή:

Σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021, όπου δύναται η προσκόμιση Βεβαίωσης/ Πιστοποίησης  Ολοκλήρωσης των ωρών Κλινικής/Πρακτικής Άσκησης από το Πανεπιστήμιο ή και προσκόμισης του Οδηγού Σπουδών που να αποδυκνύει τις ώρες ολοκλήρωσης, παρακαλώ να στέλνεται το πρωτότυπο σχετικό αποδεικτικό μαζί με την Αίτηση Εγγραφής.